ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

(„Общи условия”)
(в сила от 01.08.2020 г.)

I. Общи положения. Предмет на общите условия
1.1. С настоящите общи условия се определят редът и условията за използване на платформата (с уеб адрес: https://ivabalasheva.com), предоставяна от „АЙ ВИ БИ“ ЕООД, ЕИК 203641248, наричано по-долу за краткост доставчик и приета от другата страна с регистрация на сайта като потребител, наричани по-долу и в договора за краткост клиент/и.

1.2. Платформата е насочена към това да предоставя професионални обучения на клиентите с цел повишаване на тяхната подготовка при кандидатстване за работа.
2. Клиентите приемат съдържанието на общите условия с маркирането на поле „Условия за ползване” при избор на пакет от услуги на сайта на доставчика, или с приемането на търговското предложение на доставчика, наричани по-долу „договор за използване на платформата или договор за предоставяне на услуги“, доколкото друго не е уговорено между страните. С цел избягване на противоречие се счита, че при заявена и заплатена от клиента услуга /или пакет/, той винаги приема настоящите общи условия.

3. Платформата предоставя различни пакети от услуги, като всеки клиент може сам да избере. При заявяване на пакет от услуги, се включват следните видове дейности:
3.1. Създаване и поддържане на личен профил на клиента за срок, договорен между страните;
3.2. Създаване на база данни с постъпилите в отговор на заявлението на клиента – лични данни, видео файлове, автобиографии и мотивационни писма, разменена кореспонденция между страните;
3.3. Своевременно информиране на клиента относно искания за предоставяне на информация по приложимите закони, включително, но не само Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите;
3.4. Изготвяне на отчети относно услугата по заявка на клиента.
4. Доставчикът предоставя чрез платформата на клиента обучителна услуга посредством видео материали, конферентни или лични тренинги или чрез други уговорени между страните средства за комуникация.

5. Клиентът сам определя обема, продължителността и цената на услугата, посредством посочване на някой от пакетите на https://ivabalasheva.com

5.1. След избиране на пакета, клиентът създава самостоятелен акаунт в уеб платформата на доставчика, като предоставя лични данни, свой имейл, Google- или Facebook профил. Горните операции клиентът извършва при изрично съгласяване с настоящите условия, както и с политика за поверителност на личните данни, приети от доставчика.

ІІ. Срок на договора
6. Доставчикът се задължава да предостави услугата за срока на абонамента и съгласно пакета, избран и заплатен от клиента.

6.1. Счита се, че договорът е сключен и поражда действие след като клиентът е избрал пакет и е заплатил същия.

6.2. Плащанията се извършват по банков път посредством виртуален ПОС терминал – модул на компания myPOS – www.mypos.eu. Компанията – собственик на терминала – myPOS, обработва, прилага и гарантира личните данни при извършване на разплащане съобразно приетите от нея общи условия и политика за поверителност, и към които процедури „АЙ ВИ БИ“ ЕООД няма отношение и не носи отговорност.

ІІІ. Изготвяне на доклади относно предоставената услуга; обратни връзки и референции
7. При нужда доставчикът изготвя доклад относно предоставената услуга в срок от 30 дни.
8. Отношенията между страните относно защитата на лични данни се уреждат съгласно политиката за поверителност на личните данни, приета от доставчика.

9. С приемане на настоящите общи условия, клиентът дава съгласие видеа с негово участие или дадени обратни референции с изразено от него мнение за работата си с доставчика, вкл. с негови идентифициращи лични данни, да бъдат публикувани на сайта на платформата с цел маркетиране на услугите.

ІV. Права и задължения на доставчика
10. Доставчикът се задължава:
10.1. Да изпълни услугата с грижата на добър търговец и съгласно утвърдените стандарти за тази услуга;
10.2. При предоставяне на услугата да вземе всички необходими мерки за запазване на конфиденциалността на информацията, съхраняванa в профила на клиента и при спазване на политиката за поверителност.
11. Доставчикът има право:
11.1. Да откаже сключването на договор за услугата с клиент, който:
а) има просрочени задължения по други договори с доставчика;
б) е предоставил информация, която не отговоря на настоящите общи условия.
11.2. Да прекрати договора за услугата, сключен с клиента, в случай че последният не заплати дължимата цена съгласно сроковете и условията на договора, като в този случай настъпват последиците от неизпълнение на договора, предвидени в тези общи условия и Закона за задълженията и договорите;
11.3. Да прекрати договора за услугата, сключен с клиента, в случай че клиентът не предостави допълнителната информация/документи, изискани от доставчика.
12. Клиентът се задължава:
12.1. Да предоставя точна и вярна информация, като спазва условията на раздел V от настоящите общи условия;
12.2. Да не пречи на предоставянето на услугата от страна на Доставчика;
12.3. Да дава информация на доставчика относно съдържанието и авторските права на информацията, предоставяна от него с цел изпълнение на договора.
12.4. Да осигури приемането на услугите по начина и на адресите, договорени между страните по реда на настоящите общи условия;
12.5. Да заплати цената за услугата спрямо избрания план;
12.6. Да уведомява в най-кратък срок писмено доставчика за всяка промяна в името/наименованието, адреса си или в други свои регистрационни данни.

V. Допустимо съдържание. Анти-спам политика
13. Доставчикът изрично забранява при използване на услугата клиентът да разполага, инсталира, споделя или стартира в профила си в платформата на доставчика или в комуникацията си с него следния тип съдържание (като файлове или връзки):
13.1. Материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони и/или настоящите общи условия;
13.2. Материали, които нарушават права на трети лица (авторски права или сродни на тях права, права върху марки, патент или други права на интелектуална собственост, правото на личен живот и неприкосновеност);
13.3. Материали, които представляват търговска/ служебна тайна или друга конфиденциална информация или лични данни на трети лица и липсва съгласие от съответните трети лица клиентът да използва такава информация;
13.4. Материали, които съдържат заплаха за живота, телесната неприкосновеност на човека, пропагандират дискриминация, проповядват фашистка, расистка или друга недемократична идеология или накърняват доброто името на трети лица;
13.5. Материали, които призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление или към нарушаване на каквито и да е други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
13.6. Материали, които съдържат заплашително, невярно, подвеждащо, измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
13.7. Материали, които представляват хакерски програми или архиви;
13.8. Материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, програми, които спират да функционират след определена дата (time-bombs), програми за следене на използването от даден потребител клавиши (“keystroke loggers”), шпионски софтуер (adware), софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения (spyware), атаки за отказ от услуги (denial-of-service attacks), спуфинг (IP spoofing) и всякакви други „злонамерени” или вредни програми или компютърни кодове (malware);
14. Клиентът се съгласява, че изброяването по чл. 13 не е изчерпателно и доставчикът има право, по свое усмотрение, да прецени, че даден ресурс не отговаря на изискванията за допустимо съдържание или че съдържа риск за сигурността и/или нарушава нормалната работа на сървърното оборудване.

15. Клиентът се съгласява, че през времетраене на договорните си отношения с доставчика, както и след това, и ако клиентът продължава да поддържа активен профил (акаунт) в платформата, то доставчикът може да му изпраща чрез имейл, социални профили/мрежи или други средства за комуникация рекламни съобщения и бюлетини за предстоящи кампании, обучения, събития, условия и преференциални цени за тях. Доставчикът се задължава да осигури техническа възможност даденото съгласие да може да бъде оттеглено по всяко време, като в случай на заявен отказ и/или оттегляне да преустанови изпращането на тези съобщения.

VІ. Отговорност

16. В случай, че клиентът наруши условията по настоящите общи условия, доставчикът може предсрочно да прекрати предоставянето на услугата и договора, както и да търси обезщетение от клиента за всички претърпени вреди. В този случай доставчикът не дължи връщане на вече заплатената по договора цена.

17. Клиентът се задължава да не разкрива пред трети лица, както и да не използва съдържанието на предоставените му от доставчика видеа, разработки, тези, идеи, документи и ноу-хау за каквито и да е други цели, освен за собствени нужди. Настоящото задължение има сила както през времетраене на договора, така и след негово прекратяване. При констатирано нарушение се прилагат хипотезите на чл. 16.

VІІ. Изменение на общите условия
18. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани от „АЙ ВИ БИ” ЕООД, като съответните изменения и допълнения влизат в сила по отношение на клиентите от датата на публикуването им на интернет страницата https://ivabalasheva.com

VІІI. Разрешаване на спорове. Приложимо право
19. Споровете между страните, възникнали по повод изпълнението на договора по настоящите общи условия, се решават чрез преговори между тях. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора до компетентния съд в град София.
20. За неуредените с тези общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
21. При противоречие между клаузите на конкретния договор и текстовете на настоящите общи условия, условията на договора ще имат приоритет пред общите условия при прилагане и изпълнение и при тълкуване на волята на страните.

Администратор и доставчик на услугата: „АЙ ВИ БИ“ ЕООД, ЕИК 203641248, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Латинка 9Б, ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя: Ива Вичева Балашева.

телефон за контакт: +359 887 509 543

имейл: learn@ivabalasheva.com

Настоящите Общи условия влизат в сила и се прилагат считано от 01.08.2020 година.


Този сайт използва бисквитки. Чрез посещението си, Вие се съгласявате да използвате бисквитките. Разберете повече тук. Съгласявам се